Disclaimer

De auteur, Boels Verhuur B.V., aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Claims tegen de auteur met betrekking tot schade van materiële of ideële aard, veroorzaakt door het al dan niet gebruiken van de geboden informatie resp. door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, zijn in principe uitgesloten, voor zover er geen sprake is van bewijsbare opzet of grove nalatigheid van de kant van de auteur. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk voor delen van de pagina's of het hele aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te stoppen.

Verwijzingen en links
Bij directe of indirecte verwijzing naar externe websites (links) die buiten het verantwoordelijkheidsbereik van de auteur vallen, zou de auteur uitsluitend aansprakelijk gesteld kunnen worden indien de auteur kennis heeft van de inhoud van deze websites en het technisch mogelijk is voor hem en redelijkerwijs van hem verwacht kan worden het gebruik te voorkomen in geval van inhoud die in strijd met de wet is. De auteur verklaart dan ook uitdrukkelijk, dat de betreffende gelinkte websites vrij van illegale inhoud waren op het moment waarop de betreffende links zijn gecreëerd. De auteur heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en op de inhoud van gelinkte/gekoppelde websites. Hij distantieert zich hiermee dan ook uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/gekoppelde websites die na het creëren van de links is veranderd. Deze constatering geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod vallende links en verwijzingen evenals voor bijdragen van derden in door de auteur ingerichte gastenboeken, discussieforums en mailinglists. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortkomt uit het wel of juist niet gebruiken van dergelijke aangeboden informatie, is uitsluitend de aanbieder van de website waarnaar verwezen wordt aansprakelijk, niet degene die slechts via links naar de betreffende publicatie verwijst.

Auteursrecht en merkenrecht
De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte illustraties, documentaire geluidsopnamen, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hemzelf gemaakte illustraties, documentaire geluidsopnamen, videosequenties en teksten te gebruiken of terug te grijpen op licentievrije illustraties, documentaire geluidsopnamen, videosequenties en teksten. Alle binnen het internetaanbod genoemde en evt. door derden beschermde logo's en handelsmerken zijn onbeperkt onderhevig aan de bepalingen van het geldende merkenrecht en de bezitsrechten van de betreffende geregistreerde eigenaars. Alleen uit het feit dat een handelsmerk enkel genoemd wordt, mag niet worden geconcludeerd dat het betreffende handelsmerk niet is beschermd door rechten van derden! Het copyright op gepubliceerde, door de auteur zelf gecreëerde objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Een reproductie of gebruik van dergelijke illustraties, documentaire geluidsopnamen, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

Rechtskracht van deze disclaimer
Deze disclaimer dient te worden gezien als onderdeel van het internetaanbod vanwaaruit naar deze pagina is doorverwezen. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet geheel overeen zouden komen met de geldende rechtspositie, blijft de inhoud en geldigheid van de overige delen van het document onverminderd van kracht.

Gebruik van Google Analytics
Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google") Google Analytics gebruikt zgn. 'cookies', tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) worden verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen voor de eigenaar van de website en om andere met het gebruik van de website en het internetgebruik verbonden diensten te bieden. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden doorgeven, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens verwerken in opdracht van Google. Google zal in geen geval uw IP-adres in verband brengen met andere gegevens van Google. U kunt voorkomen dat de cookies worden geïnstalleerd door uw browsersoftware overeenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk geen volledig gebruik zult kunnen maken van alle functies van deze website. Door deze website te gebruiken verklaart u akkoord te zijn met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven manier, en met het hierboven genoemde doel waartoe dit gebeurt. Het toekomstige verzamelen en opslaan van gegevens door Google Analytics kan op elk moment worden herroepen via de webpagina http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Verzamelen en verwerking van persoonsgerelateerde gegevens
Wanneer u onze websites bezoekt, registreert onze webserver ten behoeve van de bedrijfszekerheid van het systeem tijdelijk de domeinnaam of het IP-adres van de aanvragende computer en de datum van het bezoek, het verzoek van gegevens door de cliënt (bestandsnaam en URL), de http-antwoordcode en de website waarvandaan u ons bezoekt en het aantal bytes dat tijdens het bezoek is overgebracht. Onder bepaalde omstandigheden slaan wij enkele gegevens in de vorm van 'cookies' op uw pc, zodat wij onze website kunnen optimaliseren volgens uw voorkeuren. Er worden geen uitgebreidere persoonsgerelateerde gegevens opgeslagen, zoals naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres, behalve als u deze informatie vrijwillig verschaft, bijvoorbeeld in het kader van een online vraag over producten of dienstverlening, een wedstrijd of een verzoek om informatie. Persoonsgerelateerde informatie die tijdens een bezoek aan de website van Boels Verhuur B.V. wordt verzameld, wordt in verband met de locatie van de hoofdvestiging van Boels Verhuur B.V. uitsluitend behandeld in overeenstemming met de wettelijke voorschriften van Nederland

Gebruik en doorgeven van persoonsgerelateerde gegevens
Wij gebruiken uw persoonsgerelateerde gegevens alleen ten behoeve van het technische beheer van de websites en om tegemoet te kunnen komen aan uw wensen en verzoeken. Alleen wanneer u ons vooraf toestemming hebt gegeven, gebruiken wij deze gegevens ook voor productgerelateerde enquêtes en marketingdoeleinden, maar alleen voor zover vereist voor elk specifieke geval. Wij delen gegevens alleen mede aan officiële instanties wanneer dit wettelijk is voorgeschreven. Onze medewerkers en onze vestigingen zijn verplicht vertrouwelijke gegevens geheim te houden.

Herroeping van het opslaan van persoonsgerelateerde gegevens
U hebt het recht eerder verleende toestemming te allen tijde te herroepen voor in de toekomst te verzamelen gegevens. De persoonlijke gegevens worden verwijderd op het moment dat u uw toestemming voor opslag herroept, als de kennis niet langer noodzakelijk is voor het doel waarvoor het werd opgeslagen, of indien opslag om andere wettelijke redenen wederrechtelijk is.

Veiligheid
Om uw bij ons opgeslagen persoonsgerelateerde gegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang en misbruik hebben wij uitgebreide technische en bedrijfsbeveiligingsmaatregelen getroffen. Onze veiligheidsprocedures worden regelmatig gecontroleerd en aangepast aan de technologische vooruitgang.

Tips & Tricks

Kom te weten
hoe u nog eenvoudiger en sneller resultaten boekt met onze professionele tips.

Kom meer te weten
 

Werking van de
professionele machine

 Werking van de  professionele machine Kom meer te weten
 

Video-instructie

Tapijten | Stofferingen | Autostoelen | Matrassen

 
 
CleanXpert®